Adalet önünde herkes eşittir...
Farkı iyi bir avukat yaratır!
İletişim
0507 403 43 96

Faaliyet Alanları

 • Aile Hukuku

  Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi Medeni Hukuk alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

 • antalya-ceza-avukat
  Ceza Hukuku

  Kasten Öldürme Suçu, Taksirle Öldürme Suçu, Kasten Yaralama Suçu, Taksirle Yaralama Suçu, Tehdit Suçu, Şantaj Suçu, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu, İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu, Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi, Haksız Arama Suçu, Ayrımcılık Suçu, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu, Hakaret Suçu, Yağma Suçu Mala Zarar Verme Suçu, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu, Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, Mühürde Sahtecilik Suçu ,Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu, Zimmet Suçu, İrtikap Suçu, Rüşvet Suçu, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu, İftira Suçu, Yalan Tanıklık Suçu, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

 • antalya-is-avukat
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  İşçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar, İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü, çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler, devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri, üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması, mobing, işe iade, işçi alacakları, işçi tarafından açılması gereken davalar, turizm, basın, taşımacılık ve endüstri sektörlerinden müvekkillerinin sendikalar ile olan görüşmeleri de dahil olmak üzere kişisel iş hukuku alanında dava takip hizmeti, İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek, Grev-lokavt vb. gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü, yerli ve yabancı müvekkilleri sigorta şirketleri ile çıkabilecek uyuşmazlıklar noktasında temsil, emeklilik, sağlık sigortası, kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası, hayat sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası ile ilgili hukuki sorunların çözümü ve diğer konularda hukuki hizmet sağlanmaktadır.

 • antalya-miras-avukat
  Miras Hukuku

  Mirasçılık belgesinin alınması, İzale-i şuyu davaları, Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar, Mirasçılık belgesinin iptali davaları, Mirasta defter tutulması, Vasiyetnamenin iptali davaları, Mirasta iade davaları, Miras sözleşmeleri, Vasiyetname düzenlemeleri, Taksim sözleşmeleri.

 • antalya-sirketler-avukat
  Şirketler Hukuku

  Niyet mektubu, teklif mektubu, Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri, Gizlilik sözleşmeleri, Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri, Teminat Sözleşmeleri, Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri, Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri, İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri, Teknoloji ve know-how transfer sözleşmeleri, Kredi sözleşmeleri

 • antalya-ticaret-avukat
  Ticaret Hukuku

  Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim ve Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları ve tasfiyeleri, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri, Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları, Tüketici ve Vergi Hukukundan doğan davalar, Tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan hukuki uyuşmazlıklar, Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Ticari faturaların denetlenmesi, Ayıba karşı tekeffül davaları, Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi, Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı, Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi, ve çıkan ihtilafların çözümü, Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

 • antalya-irkcilik-avukat
  Nefret Suçları

  Mağdurun dini, dili, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, cinsiyeti, felsefi ya da siyasal inancı, cinsel tercihleri vb. özelliklerine karşı duyulan düşmanlığa dayalı olarak işlenen suçlara nefret suçları adı verilmektedir. Yine fail, mağdura salt farklı bir toplumsal kesim kimliğini taşıdığı için ya da salt belirli bir toplumsal ya da kültürel kesimin mensubu olduğu için zarar vermek istiyorsa, işlenen suç tipi hangisi olursa olsun, o suç, genel olarak aynı zamanda bir nefret suçudur. Ayrımcı ve ırkçı suçlar veya halkın bir kısmına karşı kin ve düşmanlığa tahrik fiilleri de bir yönüyle nefret suçlarıdır. Nefret suçları farklı bir sosyo-kriminolojik gerçekliği anlattığı, oldukça ciddi bir toplumsal sorun olduğu ve kendine özgü tipolojisinin bulunduğu Avrupa’da da kabul edilmiş ve bu konuda gerek kuramsal gerek pratik çalışmalar artmaya başlamıştır. Hem öldürme, yaralama, cinsel taciz, yangın çıkarma, mala zarar verme gibi ağır saldırılar biçiminde işlenmeleri yüzünden, hem de, sadece bireysel zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda çeşitli toplumsal kesimlere mensup kimseleri korku, endişe, hatta dehşet içine düşürmeleri yüzünden özellikle tehlikeli sayılan nefret suçları ile mücadele stratejileri konusundaki tartışmalar sürmektedir. Nefret suçlarına karşı verilen savaşta müvekkillerimin onurlu mücadelelerinde yanlarında olmayı kendime bir borç bilirim.

 • antalya-tuketici-avukat
  Tüketici Hakları

  Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek. Bu hususlarda oluşabilecek ihtilaflarda tüketici, şikayete konu ürünün bedelinin miktarına göre Tüketici Hakem Heyetlerine şikayette bulunabileceği gibi ürünün bedelinin miktarına göre yine Tüketici Mahkemelerinde dava açma yoluna gidebilir. Tüm bu süreçte doğru ve zamanında müdahale çok önemlidir. Müvekkillerimin mağdur olmaması için süreç için hem danışmanlık hizmeti hem de vekillik hizmeti veriyorum.

 • antalya-hayvan-avukat
  Hayvan Hakları

  Hayvanlara karşı işlenen fiziksel müdahale, eziyet, ihmal ve istismar gibi davranışlar; Türk ceza hukukuna göre suç kapsamına girer. Bu gibi durumlarda yapacağınız bir suç duyurusu, bu tür istismarda bulunan şahısları engellemek ve caydırmak konusunda etkili olacaktır. Ben de bir hayvansever olarak size bu tip istenmeyen durumlarda seve seve yardım etmeyi kendime bir borç bilirim.

 • antalya-gayrimenkul-avukat
  Gayrimenkul Hukuku

  Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Kentsel Dönüşüm, Kamulaştırma,Kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atma, Paylı Malı Kullanma ve Yararlanma, Ecrimisil Davası, Önalım Şüfa Davası, Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi- İzale-i Şuyu Davası, Tapuda İsim Düzeltilmesi, Tapu iptali Davası, Tapu Kaydının Düzeltilmesi, Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler, Yabancıların Gayrimenkul alım ve satım sözleşmeleri, Yabancıların (İngiltere, Rusya ve Almanya Vatandaşları) Antalya’da ve Türkiye’de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil ve Avukatlık Hizmetleri, İpotek kurulması ve terkini,Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi, Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı hapis hakkı davası, Kira tespit davası, Tahliye davaları, Site ve ApartmanYönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri, Kat karşılığı İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, Gayrimenkul ve Arazi Davaları, Kadastro Tesbitine İtiraz 2/B davaları takibi diğer hukuki konularda destek sağlama gibi konularda faaliyet gösteriyoruz.